پدیده هایی که در آنها جنس معین است

sex-specific phenomena