۱۸ فروردین ۱۳۹۱

چهل تکه دوزی بردگان

سوزنی به وجدان برده داری

Harriet Powers, Pictorial Quilt, 1898

آیا هنر به طبقه خاصی از جامعه تعلق دارد؟

آیا هیچ زمانی تهی‌دستان و یا بردگان، موقعیت و یا اجازه هنرآفرینی داشته‌اند؟

نظرات (1)

خواهشمندیم برای مطالب ارزشمندتان نام مترجم و نویسنده را ذکر کنید.
کپچا
این سوال برای تشخیص این امر است که شما یک شخص بازدیدکننده هستید و از ارسال خودکار ایمیل‌های ناخواسته خودداری شود
Image CAPTCHA
حروفی را که در این تصویر آمده است، وارد کنید