۱۵ اسفند ۱۳۹۰

جنبش صلح زنان لیبریا

جنگ بس است!

Liberian Women's Peace Movement, Photo Courtesy Of Wikipedia

"در گذشته ما ساکت بودیم. اما بعد از تحمل تجاوز، قتل، رفتار غیر انسانی، ابتلا به بیماری، و نابودی خانواده و کودکانمان، جنگ به ما یاد داد که آینده در جواب رد دادن به خشونت و پاسخ مثبت دادن به صلح است. ما تا بازگشت کامل صلح از پا نمی نشینیم." (جنبش صلح زنان لیبریا)