۱۸ بهمن ۱۳۹۰

سوفى ژرمن

سهم او در ساخت برج ایفل

سوفى ژرمن Sophie Germain (age 14) - Auguste Eugene Leray 1776-1831

خیلی عجیب نيست که پدر و مادرها و بچه‌هایشان سرمشق‌های مدرسه با هم دعوا کنند. اما اين رياضيدان قرن هيجدهم بايد برای حق تحصيلش مبارزه كند. كار اين زن در زمينۀ نظريۀ اعداد، اكنون كمك مى‌كند تا برج ايفل سر پا بماند. سوفی ژرمن و داستان زندگی او:

Women in Sciences, Copyright © Women in Sciences, WAMC Northeast Public Radio